Leverings- en betalingsvoorwaarden 

 

Leveringsvoorwaarden De Diëtisten met ingang van 1 januari 2013

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren
• Behandelaar: diëtist
• Cliënt: persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
• Dieet: voeding op medische indicatie/leefregel.
• Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet (altijd door een diëtist).
• Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
1. De patiënt of cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.

2. Indien er sprake is van dieetadvisering en de verzekeraar eist voor dit type zorg een verwijzing, dan kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.

3. De behandelaar stelt informatie over de kosten van behandeling beschikbaar. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd.

4. Voorgenoemde tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

5. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria met ingang van het eerste consult.

6. Declaraties voor dieetadvisering of voedingsadvisering door de diëtist worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de maximale vergoeding, ontvangt de patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Op deze factuur zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing. Indien de cliënt aanspraak wil maken op de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg van de verzekeraar, kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering of voedingsadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de behandelaar, die niet nagekomen (kan) word(en/t), niet langer dan 24 uur voor de betreffende afspraak annuleert, wordt het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Weekenddagen en officiële feestdagen, waarop de praktijk gesloten is, tellen niet mee in deze tijd. Niet nagekomen afspraken die niet tijdig worden afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.

9. Het verzetten of afzeggen van de afspraak door de behandelaar verandert niets aan de toepasselijkheid van punt 8 op een nieuw gemaakte afspraak

10. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist  stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Betalingsvoorwaarden

1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen de op de factuur genoemde termijn te worden voldaan.

2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn /haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Bij afname van producten geldt een betalingstermijn van 7 dagen. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan volgen een herinnering en, indien nodig, een aanmaning. De Diëtisten behoudt zich het recht voor vijf dagen na verzending van de aanmaning een incassoprocedure te starten.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

6. Wanneer een cliënt het oneens is met een factuur, hetzij betreffende een consult, hetzij betreffende afgenomen producten, geldt de administratie van De Diëtisten als bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

7. Wanneer een cliënt het oneens is met een deel van de factuur blijft voor het onbetwiste deel de geldende uiterste betaaldatum staan. Wanneer betreffende het betwiste deel van de factuur de cliënt in het ongelijk wordt gesteld, dient deze binnen 5 dagen het bijbehorende bedrag te voldoen.

8. Wanneer, zoals hierboven beschreven, niet tijdig aan de vastgestelde betalingsplicht wordt voldaan, behoudt De Diëtisten zich het recht voor over te gaan tot incasseren van het verschuldigde bedrag, ongeacht het aantal verstuurde herinneringen.

9. Geleverde dieetproducten kunnen niet worden geretourneerd.

Algemene bepalingen

A. Klachten aangaande dieetadvisering of voedingsadvisering door de diëtist, die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

B. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw behandelaar.

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg